Politike privatnosti

Datum stupanja na snagu 24. маја 2018

Bolton Adriatic d.o.o, sa sedištem u Polje 12 5290 Šempeter pri Gorici Slovenia ("Preduzeće" ili "mi"), u funkciji autonomnog kontrolora podataka i podružnice grupe Bolton Group ("Grupa" ) želi da Vas informiše o tome kako sakupljamo, koristimo i objavljujemo lične podatke od i o vama, putem ove veb sajta www.gothemax.eu/sr  ("Veb sajt") i povezanih usluga ("Usluge"), u skladu sa svim važećim zakonima o zaštiti podataka i propisima, a posebno sa: (i) Uredba Evropske Unije br. 679 od 27. aprila 2016. godine (tzv. Generalni zakon o zaštiti podataka ili "GZZP"), stupila na snagu 25. maja 2018. godine; i (ii) bilo kojim drugim aktom, naredbom, regulativom ili odredbama nadležnih nacionalnih i evropskih organa za zaštitu podataka - u daljem tekstu skupa kao "Važeći zakoni o zaštiti podataka".

Imajte na umu da Usluge mogu, između ostalog, uključivati i mogućnost učestvovanja na nagradnim takmičenjima, loterijama, takmičenjima i drugim inicijativama koje Društvo organizuje od slučaja do slučaja, takođe u saradnji sa grupom.

 

1. Šta podrazumeva i na koga se odnosi ova politika privatnosti?

Kompanija je kontrolor ličnih podataka (tj. svaka informacija koja se odnosi na identifikovano ili lice koje se može identifikovati kao entitet o kom postoje podaci) koje sakupljamo od vas i preko vas putem veb sajta i usluga koje se obrađuju u skladu sa uslovima ove Politike privatnosti.
Ova politika privatnosti i naša Politika kolačića primjenjuju se na sve korisnike, uključujući i one koji koriste Veb sajt i Usluge bez registracije ili pretplate na određenu uslugu.

2. Koje vrste podataka sakupljamo o vama?

Kompanija prikuplja (1) podatke koje ste dobrovoljno podelili sa Kompanijom, (2) podatke o aktivnostima prikupljenim kada pristupate i kada postoji interakcija sa Veb sajtom ili Uslugom i (3) dodatne informacije. Detaljnije, Kompanija prikuplja sledeće podatke o i o vama:

1. Podatke o registraciji: koji su prikupljeni putem našeg registracionog formulara.

2. Podaci koje ste dobrovoljno podelili sa Kompanijom: mogli bismo sakupiti vaše lične podatke (kao što su ime, prezime, e-pošta, adresa, broj telefona, itd.) Ako podnesete zahtev putem kontakt formulara koji vam je dostupan putem Veb sajta, ako registrujete nalog na Veb sajtu ili ako ste spremni da koristite Usluge koje pružamo;

3. Podaci o aktivnostima: kada pristupate i komunicirate sa Veb sajtom ili Uslugama, možemo prikupiti određene informacije o tim posetama. Na primer, kako bismo omogućili vezu sa Veb sajtom ili Uslugama, naši serveri primaju i beleže podatke o vašem računaru, uređaju i pretraživaču, potencijalno uključujući vašu IP adresu, tip pretraživača i druge informacije o softveru ili hardveru. Ako pristupite Veb sajtu ili Uslugama sa mobilnog ili drugog uređaja, možemo prikupiti jedinstveni identifikator dodeljen tom uređaju, geolokacijske podatke ili druge transakcione informacije o uređaju. Takođe se mogu prikupljati kolačići i druge tehnologije praćenja (kao što su kolačići pretraživača, pikseli, status Bluetooth mreže i Adobe Flash tehnologija koja uključuje kolačiće). Ove tehnologije se takođe mogu koristiti za sakupljanje i čuvanje informacija o vašoj upotrebi Veb sajta ili Usluga, kao što su stranice koje ste posetili, sadržaj koji ste pogledali, pretrage koje ste pretraživali i reklame koje ste videli. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

4. Informacije iz drugih izvora. Možemo dopuniti informacije koje sakupljamo sa informacijama iz drugih izvora, kao što su javno dostupne informacije i komercijalno dostupni izvori.

Kada informacije koje smo prikupili od ili o vama ne identifikuju vas kao određeno fizičko lice (npr. sirove, akumulirane ili anonimne podatke), direktno ili indirektno, možemo ih koristiti za bilo koju svrhu ili podeliti sa trećim licima, u meri u kojoj je to dozvoljeno prema važećem zakonu o zaštiti podataka.

Mi ne prikupljamo:

·  Finansijske informacije od pružaoca platnih usluga: u nekim slučajevima možemo koristiti nepovezanu uslugu plaćanja koja vam omogućava da kupite proizvod ili izvršite plaćanje. U tom slučaju, informacije koje unesete podležu primenjivoj važećoj politici privatnosti plaćanja, a ne ovoj Politici privatnosti.

·  Posebne kategorije ličnih podataka: molimo da nam ne šaljete i da ne objavljujete informacije koje potpadaju pod posebnu kategoriju ličnih podataka (kao što su brojevi socijalnog osiguranja, informacije vezane za rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, religiozna ili druga uverenja, zdravstvene podatke, veze sa kriminalom ili članstvom u sindikatu) na ili preko Veb sajta, Usluga ili na bilo koji drugi način.

Povezane Usluge. Usluge takođe mogu biti povezane sa sajtovima kojima upravljaju nepovezana preduzeća i mogu sadržavati reklame ili nuditi sadržaje, funkcionalnosti, igre, biltene, takmičenja ili kockanja ili aplikacije koje su razvile i koje održavaju nepovezane kompanije. Kompanija nije odgovorna za tretman privatnosti nepovezanih kompanija, i kada napustite Usluge ili kliknete na reklamu, trebalo bi da proverite primenjivu važeću politiku privatnosti druge usluge.

 

3. Zašto prikupljamo vaše lične podatke?

Obrađujemo vaše lične podatke koje sakupljamo od i o vama da bismo:

a) vam dozvolili korišćenje Veb sajta i Usluga;

b) merili i poboljšali naše Usluge i relevantne funkcije;

c) poboljšali vaše iskustvo sa Veb sajtom i Uslugama;

d) pružili podršku klijentima i odgovorili na pitanja;

e) ispunili zakonske obaveze (uključujući i pružanje Usluga); ili odgovoriti na zahteve javnih i državnih organa;

f) zaštitili prava Društva i drugih: preciznije gledano, u nekim slučajevima Društvo može objaviti vaše lične podatke, uključujući situaciju u kojoj Društvo dobronamerno veruje da je to neophodno kako bi: (i) zaštitilo , sprovodilo ili branilo zakonska prava, privatnost, sigurnost ili imovinu Kompanije ili njenih zaposlenih, zastupnika i ugovarača (uključujući izvršenje naših sporazuma i naših uslova korišćenja); (ii) zaštititi sigurnost, privatnost i bezbednost korisnika Veb sajta ili Usluga ili članova javnosti; i (iii) zaštitili od prevara ili za ciljeve upravljanja rizikom;

g) po vašoj opcionoj saglasnosti, šaljući vam prilagođene marketinške i promotivne komunikacije u skladu sa vašim preferencijama i ličnim izborima [ZAJEDNIČKI PRISTANAK NA MARKETING I PROFAJLING].

h) po vašoj opcionoj saglasnosti, podelili vaše podatke sa našim pouzdanim poslovnim partnerima uključujući i druga preduzeća Grupe, kako bi im dozvolili da vam šalju reklamne poruke.

Kada podaci prikupljeni od ili o vama ne identifikuju vas lično, možemo ih koristiti za dodatne svrhe ili ih podeliti sa trećim licima.

4. Na kojoj pravni osnovi procesimo vaše lične podatke?

Obrada vaših ličnih podataka u svrhu:

a) Odeljak 3, slova od a) do d) ove Politike privatnosti je neophodan za vođenje Veb sajta i pružanje Usluga;

b) Odeljak 3, slovo e) ove Politike privatnosti je obavezan na način propisan važećim zakonima;

c) Odeljak 3, slovo f) ove Politike privatnosti zasnovani su na legitimnom interesu Kompanije, u skladu sa okolnostima;

d) Odeljak 3, slovo g) ove Politike privatnosti vrši se na osnovu vašeg opcionog pristanka i, gde je to moguće, na osnovu legitimnog interesa Kompanije.

Ove aktivnost obrade podataka nisu obavezne i možete se protiviti ili povući vašu saglasnost u bilo kom trenutku putem modaliteta iz Odeljka 10 ove Politike privatnosti.

5. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Kompanija će obrađivati lične podatke koliko god je to potrebno za postizanje predviđenih ciljeva u skladu s Odjeljkom 3 ove Politike privatnosti. U svakom slučaju, primjenjuju se sljedeći rokovi čuvanja:

a) podaci prikupljeni u svrhu Odeljka 3, slova a), do d) će biti sačuvani u periodu koji je neophodan za omogućavanje korištenja Veb sajta ili Usluga;

b) podatke prikupljene u svrhu Odeljka 3, slovo. e), čuvaće se deset (10) godina kako bi se odgovorilo na zahteve korisnika podataka i poštovali važeći zakonski propisi, takođe imajući u vidu i Usluge;

c) podatke prikupljene u svrhu Odeljka 3, slovo f) čuvaće će se u periodu koji je neophodan u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Kompanije;

d) podaci prikupljeni u svrhu Odeljka 3, slovo g) će se čuvati u periodu koji je neophodan za postizanje svrhe za koju su prvobitno prikupljeni i, u svakom slučaju, ne duže od 2 godine

6. Kako obrađujemo vaše lične podatke?

S obzirom na gore navedene svrhe, podaci se obrađuju elektronski i ručno i zaštićeni su odgovarajućim merama sigurnosti. S tim u vezi, iako Društvo koristi odgovarajuće administrativne, tehničke, kadrovske i fizičke mere kako bi zaštitio lične podatke u svojoj svojini od gubitka, krađe i neovlašćenog korištenja, objelodanjivanja ili izmjene, ne može garantovati da su svi mogući cyber-rizici isključeni.

7. Kome su dostupni vaši lični podaci?

Za potrebe koje su u skladu sa odredbama člana 3 ove Politike privatnosti, Kompanija može podeliti vaše lične podatke sa sledećim kategorijama primaoca lociranim u Evropskoj uniji ili izvan Evropske unije u skladu sa ograničenjima u odredbama Odjeljka 7 koje su u daljem tekstu :

a) Druge kompanije u Grupi, u zavisnosti od slučaja;

b) Treća lica (strane) pružaoci usluga kojima su povereni procesi obrade i propisno su imenovani kao obrađivači ili podobrađivači kada to zahtevaju važeći zakoni (npr. pružaoci cloud usluga, druga pravna lica grupe, pružaoci usluga koji služe ili podržavaju Usluge - a time primerom i bez ograničenja, kompanije koje pružaju IT usluge, stručnjake, konsultante i advokate - kompanije nastale iz mogućih spajanja, razdvajanja ili drugih transformacija); i

c) Nadležne nacionalne institucije u cilju poštivanja važećih zakona;

d) Trećim licima (stranama)- pouzdanim poslovnim partnerima po vašoj eksplicitnoj saglasnosti. Kategorije kojima pripadaju takvi poslovni partneri su: (i) proizvodi za široku potrošnju; (ii) lična nega; (iii) nega I lepota; (iv) kućno održavanje; (v) lepkovi i zaptivne mase; itd.

8. Da li su vaši lični podaci preneti u inostranstvo?

Vaši lični podaci mogu biti prebačeni u zemlje unutar i izvan Evropske ekonomske zone (EEZ)

Neke države koje nisu članice EEZ priznate su od strane Evropske komisije kao države koje obezbeđuju adekvatni nivo zaštite podataka u skladu sa standardima EEZ. Kompletna lista ovih država dostupna je na adresi https://ec.europa.eu/info/lav/lav-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adekuaci-protection-personal-data-non-eu -countries_en

Imajte na umu da su uspostavljene odgovarajuće i odgovarajuće zaštitne mere za zaštitu vaših ličnih podataka u prenosu do zemalja izvan EEZ, te su takvi transferi usklađeni sa zahtevima i obavezama predviđenim važećim zakonima o zaštiti podataka-

Nećemo prenositi vaše lične podatke u države izvan Evropske ekonomske zone 

 

9. Maloletna Lica Mlađa Od 18 Godina

Veb sajt ne adresira lica mlađa od 18 godina, niti je kompanija svesno prikupljala lične podatke od lica mlađih od 18 godina.

10. Kakva su vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima?

Korisnik može, u bilo koje vreme i bez naknade, imati i / ili ostvariti sledeća prava:

a) pravo na informisanje o ciljevima i metodama obrade;

b) pravo pristupa;

c) pravo na pribavljanje kopije podataka koji se čuvaju u inostranstvu i dobijaju informacije o mestu na kojem se ti podaci vode;

d) pravo da zatraži ažuriranje, ispravku ili integraciju podataka;

e) pravo da zatraži otkazivanje, anonimizaciju ili blokiranje podataka;

f) pravo da ograniči obradu;

g) pravo na prigovor na obradu, u potpunosti ili delimično, i tamo gdje se vrši putem automatizovanog individualnog odlučivanja, uključujući profilisanje;

h) pravo da opozove pristanak na obradu podataka slobodno I u bilo kom trenutku.

i) pravo na kontakt sa službenikom za zaštitu podataka, u zavisnosti od slučaja;

j) pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nacionalnom ili pravosudnom organima zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti.

Osim gore navedenih prava, od 25. maja 2018. godine, možete ostvariti i sledeća prava, kao rezultat potpune primjene Uredbe (EU) br. 679 od 27. aprila 2016:

a) pravo na prenosivost podataka (tj. za primanje elektronske kopije vaših ličnih podataka, ukoliko želite da lične podatke prenesete sebi ili drugom provajderu);

b) pravo na ograničenje obrade.

U slučaju bilo kakvih nedoumica, komentara ili žalbi Korisnika o prikupljanju ličnih podataka ili metodu korišćenja istih, molimo da nas kontaktirate na privacy@boltonadriatic.si

11. Izmene I Updejtovi

Ova Politika privatnosti primenjuje se od datuma navedenog u uvodu. Kompanija može izmeniti i / ili dopuniti ovu Politiku privatnosti bilo kojim naknadnim izmenama i / ili dopunama važećih zakona o zaštiti podataka. O ovakvim amandmanima redovno vas obaveštava ista Kompanija.
*/-->