ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας έχουν ελεγχθεί προσεκτικά. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνουμε και να εκσυχρονίζουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες . Δεν μπορούμε, ωστόσο, να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, σωστές ή πλήρως ενημερωμένες. Αυτό ισχύει και για τυχόν άλλες ιστοσελίδες που  υποδεικνύονται μέσω υπερσυνδέσμων. Η Bison International, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων που θα συνδεθείτε μέσω αυτών των συνδέσμων. Η ένδειξη ενός υπερσυνδέσμου δεν σημαίνει ότι μπορούμε με κανένα τρόπο να συστήσουμε την ιστοσελίδα ή την εταιρεία που την εκμεταλλεύεται  ή τα προϊόντα της εταιρείας. Επίσης, δεν έχουμε καμία επιρροή για το αν τρίτοι θεσπίζουν υπερσυνδέσμους από τις ιστοσελίδες τους στη δική μας. Η ύπαρξη τυχόν τέτοιων συνδέσμων με κανένα τρόπο δεν αντανακλά καμία συνεργασία με τις εν λόγω εταιρείες ή σύσταση για το τι έχουν να προσφέρουν. Καμία αξίωση δεν  μπορεί να υπάρξει  σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, εκτός εάν έχουμε ενεργήσει με δόλο ή βαρειά αμέλεια. Η Bison International διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κάνει αλλαγές ή να προσθέτει πληροφορίες στην ιστοσελίδα . Το περιεχόμενο και η δομή της ιστοσελίδας Bison προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας να χρησιμοποιηθούν για προσωπικούς σκοπούς. Η αναπαραγωγή πληροφοριών ή δεδομένων, και ιδίως η εμπορική χρήση κειμένων, τμημάτων των κειμένων ή εικόνων, απαιτεί ωστόσο την προηγούμενη συμφωνία από Bison International.